NEWS

 • The Mayor visited Matomela and Luthando High School to congratulate the best performing Learners and Educators
  The Mayor Cllr B Mlaba together with Cllrs, Junior Council and Teacher’s Union visitedMatomela and Luthando High School to congratulate the best performing Leaners andEducators, He […]
 • Handing over input support to emerging farmers in preparation for the planting season.
  The Mayor (2nd from right) and officials from uMgungundlovu Economic Development Agency handing over input support to emerging farmers in preparation of the planting season.
 • Marching Against Women & Children Abuse
  Phindange Location (WARD 03)Abafundi bahlanganyele nomphakathi bethi phansi ngokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane!!!! Abafundi baseMatomela bajabulise umphakathi ngamaphimbo abo amnandi bethi “Nkosi Sikelela iAfrica” Abafundi baseSithunjwana Full Service School Baveze […]
 • Launch of Planting Season at Impendle Stofelton Ward 01
  MEC Ravi Pillay kanye nobuholi, bathathe ithuba balekelela ukutshala umbila ensimini yeMshingila Farming Project. Baphinde bathokozela imikhiqizo eyenziwa abantu abahlala kumasipala waseMgungundlovu. Mphakathi waseMpendle siyabonga ukubambisana lapho sivakashelwe […]
 • Impendle Career Exhibition
  Umasipala waseMpendle noMnyango wezabasebenzi, nezikhungo zemfundo ephakeme neminye iminyango kahulumeni, bahambele indawo yakaWard 04 eHlelolusha Hall, lapho Kade kuzonikezelwa ngolwazi lwamathuba kubantu abasha abafisa ukuqhuba izifundo […]
 • His Worship Mayor Handing Out Sanitizers
  Umkhandlu wasekhaya Impendle unikezele ngezibulali magciwane zokuhlanza izandla (Hand Sanitizers) kogogo nomkhulu emholweni ePosini laseMpendle.Umasipala uyabonga kakhulu kumnyango wakwaTreasury, umkhandlu waseSiminza, uSASSA, kanye nomphakathi wonke ngokwenza lomsebenzi […]